Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.49.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę zestawów zawierających bezzałogowe statki powietrzne”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.49.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15/10/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 15/10/2019 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 04/10/2019 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 11/10/2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 15/10/2019 r. Zamawiający zamieścił Informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz Informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 5a i 5b.

Uwaga!!! W dniu 21/10/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 6.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 02.10.2019 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2019 15:59