Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.50.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostarczenie licencji do rozbudowy Hurtowni Danych UKE - numer sprawy: BA.WZP.26.50.2021

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 29/11/2021 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert

Ofercie ofert nastąpi:

w dniu 29/11/2021 do godz. 11:00

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga.

Zamawiający - Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów w tym zakresie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – https://uzp.gov.pl oraz w aktualnościach Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl

W przypadku trudności ze złożeniem ofert w zamówieniach publicznych prowadzonych przez UKE należy kontaktować się z infolinią Platformy e-Zamówienia (w godz. 8.00 – 16.00): (32) 77 88 999.


Projekt realizowany jest w ramach (z wyłączeniem pkt c): Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 „Pomoc Techniczna”, Działanie nr 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC”, Poddziałanie nr 4.1.1 „Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”. Projekt nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

UWAGA! Zamawiajacy w dniu 25.11.2021 na podstawie art. 284 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. zamieścił Wyjaśnienia dla Wykonawców 

UWAGA! Zamawiający w dniu 29.11.2021 działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 571 995,99 zł brutto (z podatkiem VAT)

UWAGA! Zamawiający w dniu 08.11.2021 zamieścił informację z otwarcia ofert.

UWAGA! Zamawiający w dniu 01.12.2021 Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 18.11.2021 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2021 11:39