Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.9.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na Świadczenie usługi łączności pomiędzy sieciami lokalnymi Systemu PLI CBD oraz innych usług przez okres 48 miesięcy  -  numer sprawy: BA.WZP.26.9.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05/02/2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 05/02/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 02/02/2021 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 3.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto z podatkiem VAT w wysokości: 584 496,00 PLN.

Uwaga!!! W dniu  05/02/2021 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.9.2021.9 zamieścił informacje o:

  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 23/02/2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 26.01.2021 18:40
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021 13:15