Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2018.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi (kod pocztowy: 90-039), ul. Nawrot 85, pokój nr 1 (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu tzn. od 8.15 do 16.15 dnia roboczego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28/03/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85, 90-039 Łódź, w Sali konferencyjnej II piętro w dniu 28/03/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga!!! W dniu 22/03/2018 r. Zamawiający zamieścił zmiany treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 26/03/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Uwaga!!! W dniu  30/03/2018 r. Zamawiający w załączniku do pisma BAK.WZP.26.12.2018.11 zamieścił informacje dotyczące:
1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 6.
Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 06.03.2018 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 09:03