Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.16.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Badanie konsumenckie oraz analizę zagadnienia substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.16.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07/05/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 07/05/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga!!! W dniu 27/04/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu  07/05/2018 r. Zamawiający w załączniku do pisma BAK.WZP.26.16.2018.9 zamieścił informacje dotyczące:
1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.
 

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 19.04.2018 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2018 14:39