Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.20.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.20.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi (kod pocztowy: 90-039), ul. Nawrot 85, pokój nr 1 (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu tzn. od 8.15 do 16.15 dnia roboczego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18/06/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85, 90-039 Łódź, w Sali konferencyjnej II piętro w dniu 18/06/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

UWAGA!!!

W dniu 12/06/2018 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w pliku o nazwie "5 - BAK WZP 26 20 2018  - Pyt i odpow do SIWZ - Budowa Łódź".

UWAGA!!!

W dniu 15/06/2018 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w plikach, których nazwy rozpoczynają się od cyfry "6". 

Uwaga!!! W dniu  19/06/2018 r. Zamawiający w załączniku do pisma BAK.WZP.26.20.2018.14 zamieścił informacje dotyczące:

  1. kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 7.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 25.05.2018 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018 11:01