Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.24.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Analizę zasad współpracy w przedmiocie dostępu do podbudowy słupowej operatorów sieci energetycznych”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.24.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17/07/2018 r. 20/07/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 17/07/2018 r. 20/07/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga!!! W dniu 09/07/2018 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 16/07/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ,  zmianę treści SIWZ, zmianę Ogłoszenia o zamówieniu, zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 4 oraz 5.

Uwaga!!! W dniu  23/07/2018 r. Zamawiający w załączniku do pisma BAK.WZP.26.24.2018.18 zamieścił informacje dotyczące:
1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 6.
Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 06.07.2018 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2018 10:51