Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.36.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Realizację badania na temat roli Internetu w życiu osobistym i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wraz z opracowaniem wyników badania ankietowego w formie raportu”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.36.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05/11/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 05/11/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga!!! W dniu 31/10/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do SIWZ.  Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 26.10.2018 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018 13:42