Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.38.2018

Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na  „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” - sprawa numer: BAK.WZP.26.38.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę i wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26/11/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 26/11/2018 r. o godz. 11:30.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 1.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu, a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 20/11/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do Ogłoszenia o zamówieniu.  Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 2.

Uwaga!!! W dniu 23/11/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu.  Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu  27/11/2018 r. Zamawiający informację z otwarcia ofert, tj. zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 15.11.2018 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 08:00