Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.13.2019

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę 3 kpl. zestawów monitoringowych składających się z przenośnych odbiorników i anten przeznaczonych do monitoringu widma radiowego oraz lokalizacji zakłóceń”.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37, Kancelaria Główna (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18/03/2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w sali konferencyjnej, w dniu 18/03/2019 r. o godz. 10.15.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 21/03/2019 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Uwaga! Zamawiający w dniu 23/04/2019 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 06.03.2019 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2019 15:07