Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.14.2021

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23/06/2021 r. 21/06/2021 r. do godz. 10:00.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna): w dniu 23/06/2021 r. 21/06/2021 r. o godz. 11:00.

Szczegóły w poniżej załaczonych plikach (nr 01, 02a i 02b)

Uwaga! Zamawiający w dniu 11/06/2021 r. dokonał zmiany ogłoszenia. Szczegóły w poniżej załaczonym pliku (nr 03).

Uwaga! Zamawiający w dniu 18/06/2021 r. dokonał zmiany ogłoszenia. Szczegóły w poniżej załaczonym pliku (nr 04).

Uwaga! Zamawiający w dniu 18/06/2021 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej załaczonym pliku (nr 05).

Uwaga! Zamawiający w dniu 18/06/2021 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej załaczonym pliku (nr 06).

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnił w dniu 23/06/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 646 980,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt zł i 0 gr.).

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zamieścił informację z otwarcia ofert. Szczegóły w poniżej załaczonych plikach (nr 07a i 07b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 21/07/2021 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 08). 

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 22/07/2021 r. dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 21 lipca 2021 r. oraz powtórzył czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 09). 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 11.06.2021 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2021 16:08