Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.17.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Dostawa i konfiguracja zestawu do pomiarów sygnałów sieci komórkowych” – numer sprawy: BA.WZP.26.17.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12/07/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 12/07/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Warunków Zamówienia a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnił w dniu 12/07/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 645 750,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł i 0 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu  14/07/2021 r. zamieścił informacje dotyczące:

1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 03a i 03b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 09/08/2021 r. zamieścił informację dotyczącą wyniku postępowania. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 04).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 01.07.2021 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2021 16:48