Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.20.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych”  -  numer sprawy: BA.WZP.26.20.2021.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23/07/2021 r. 27/07/2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 23/07/2021 r. 27/07/2021 r. o godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Warunków Zamówienia a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 22/07/2021 r. dokonał zminy treści SWZ i Ogłoszenia. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 03a i 03b).

Uwaga! Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnił w dniu 27/07/2021 r. informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto (z podatkiem VAT) 678 960,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł i 0 gr.).

Uwaga! Zamawiający w dniu  29/07/2021 r. zamieścił informacje dotyczące:

1. nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2. cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 04a i 04b).

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 25/08/2021 r. zamiescił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 05).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 14.07.2021 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2021 16:41