Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.22.2019

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 17/06/2019 r. godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 17/06/2019 r. godz. 10.30

Uwaga: w dniu 31/05/2019 r. Zamawiający opublikował informację o możliwości dokonania wizji lokalnej - pismo o nr początkowym 03.

Uwaga: w dniu 05/06/2019 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców i zmianę SIWZ - pismo o nr początkowym 04

Uwaga: w dniu 06/06/2019 r. Zamawiajacy opublikował zmianę SIWZ - pismo o nr początkowym 05 i 06

 

Uwaga: w dniu 18/06/2019 r. Zamawiający opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga: w dniu 23/07/2019 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo o nr początkowym 08.

 

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 13.05.2019 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2019 15:06