Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.23.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na Dostawę i instalację systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii (SAR) od urządzeń radiowych  -  numer sprawy: BA.WZP.26.23.2019.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08/07/2019 r. 23/07/2019 r. godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 08/07/2019 r. 23/07/2019 r. godz. 10:30

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl - w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa, wadium, wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip. Nie wolno podwojnie szyfrować dokumentów.

 

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający zaleca pobieranie klucza z miniPortalu.

Uwaga! W dniu 05/07/2019 r. Zamawiający opublikował na stronie odpowiedzi na pytania do SIWZ, zmianę treści SIWZ i zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym numer 4 i 5.

Uwaga! W dniu 10/07/2019 r. Zamawiający opublikował na stronie ogłoszenie zmian lub dodatkowych inforacji.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze 01a.

Uwaga! W dniu 10/07/2019 r. Zamawiający opublikował na stronie odpowiedzi na pytania do SIWZ, zmianę treści SIWZ.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym numer 6.

Uwaga!!! W dniu  23/07/2019 r. Zamawiający w załączniku do pisma numer BA.WZP.26.23.2019.15 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 7.

Uwaga! W dniu 05/08/2019 r. Zamawiający opublikował na stronie informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 8.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 04.06.2019 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2019 13:20