Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.30.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę jednofazowego systemu pomiarowego do wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń”.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28/06/2019 r. 01/07/2019 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 28/06/2019 r. 01/07/2019 r. godz. 11.30

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 26/06/2019 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 01/07/2019 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 08/07/2019 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik postępowania). Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku.  

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 18.06.2019 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2019 14:30