Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.44.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie i wykonanie dwóch badań rocznych (w 2020 r. i 2021 r.) czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym”. Sprawa numer: BA.WZP.26.44.2019.

Sposób i termin złożenia ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04/11/2019 r. 28/10/2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 04/11/2019 r. 28/10/2019 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl - w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa, wadium, wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip. Nie wolno podwojnie szyfrować dokumentów.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 25/10/2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytania Wykonawców oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.11.2019 r. Godzina i sposób składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 04/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 15/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 25.09.2019 17:35
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 15:03