Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.34.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Baruczy, gm. Strachówka - numer sprawy: BAK.WZP.26.34.2018.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11/10/2018 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9 w Sali Konferencyjnej w dniu 11/10/2018 r. o godz. 10:30

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zmawiajacy w dniu 09/10/2018 r. zamieścił informację o zmianie treści SIWZ. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga! Zmawiajacy w dniu 11/10/2018 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 02.10.2018 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2018 14:05