Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.38.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Wykupienie od producenta systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania (maintenance) na posiadane w Urzędzie licencje per CPU dla systemu bazodanowego IBM Informix oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.38.2017.

 
Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pomieszczenie kancelaryjne (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19/12/2017 r. do godz. 10:00.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w sali konferencyjnej, w dniu 19/12/2017 r. o godz. 10:15.

Uwaga: w dniu 19/12/2017 r. Zamawiający w pliku o numerze początkowym 3 i 3a zamieścił informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 11.12.2017 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2017 15:34