Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.39.2018

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację macierzy Netapp FAS 2554, rozbudowę macierzy Netapp FAS 8040 oraz wykupienie gwarancji i wsparcia technicznego producenta”.
 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37, Kancelaria Główna (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19/11/2018 r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w sali konferencyjnej, w dniu 19/11/2018 r. o godz. 11.30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 19/11/2018 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Uwaga! Zamawiający w dniu 21/11/2018 r. zamiescił informację o wyniku postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 09.11.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2018 13:19