Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.43.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Zapewnienie usługi utrzymania, wsparcia i rozwoju Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.43.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10/12/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 10/12/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W dniu 29/11/2018 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmiania ogłoszenia.

Uwaga! W dniu 04/12/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga! W dniu 06/12/2018 r. Zamawiający zamieścił informację o zmianie treści SIWZ.

Uwaga! W dniu 10/12/2018 r. Zamawiający zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 29.11.2018 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2018 14:51