Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.13.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na Zakup dostępu do danych statystycznych dotyczących rynków telekomunikacyjnych oraz zakup raportów i danych  statystycznych powstałych na podstawie badań konsumenckich dotyczących usług płatnej telewizji i wideo OTT” – sprawa numer: BA.WZP.26.13.2020

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30/04/2020 r. 15/05/2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 30/04/2020 r. 15/05/2020 r. o godz. 10:15.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 01, 02a i 02b.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 24/04/2020 r. zmieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 15/05/2020 r. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 03 i 04.

Uwaga! Zamawiający w dniu 07/05/2020 r. zmieścił informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 05 i 06.

Uwaga! Zamawiający w dniu 15/05/2020 r. zmieścił informację z otwarcia ofert sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 sutawy Pzp wraz z załącznikiem. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 07 i 08.

Uwaga! Zamawiający w dniu 01/06/2020 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 09.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 15.04.2020 17:10
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 17:12