Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.15.2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu,

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18/05/2020 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 18/05/2020 r. godz. 11.30

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Uwaga: w dniu 27/04/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 1).

Uwaga: w dniu 08/05/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 2) i zmiany SIWZ.

Uwaga: w dniu 11/05/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 3) i zmianę SIWZ.

Uwaga: w dniu 12/05/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 4).

Uwaga: w dniu 13/05/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 5).

Uwaga: w dniu 14/05/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedź na wniosek wykonawcy i zmianę SIWZ.

Uwaga: w dniu 15/05/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 6).

Uwaga: w dniu 18/05/2020 r. Zamawiajacy opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Uwaga: w dniu 19/06/2020 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 15.04.2020 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2020 16:14