Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.20.2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej. Sprawa numer: BA.WZP.26.20.2020.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24/07/2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 24/07/2020 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 16/07/2020 r. zamieścił informację o zmianie treści SIWZ. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 03).

Uwaga!!! W dniu  27/07/2020 r. Zamawiający w załączniku do pisma BA.WZP.26.20.2020.6 zamieścił informacje dotyczące:

1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w załączonym poniżej plikach o numerze początkowym 4.

Uwaga! Zamawiający w dniu 12/08/2020 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 05).

Uwaga! Zamawiający w dniu 09/09/2020 r. zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w części 9. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 06).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 10.07.2020 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2020 21:09