Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.25.2020

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu,

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28/09/2020 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 28/09/2020 r. godz. 11.30

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Uwaga: w dniu 21/09/2020 r. Zamawiajacy zmienił formualarz oferty. Szczegóły w plikach o numerz początkowym 3.

Uwaga: w dniu 28/09/2020 r. Zamawiajacy opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 4a i 4b).

Uwaga: w dniu 13/10/2020 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Janróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 26.08.2020 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2020 14:03