Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.34.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 6 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych”.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 19/08/2019 r. godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 19/08/2019 r. godz. 10.30

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 07/08/2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga: W dniu 19/08/2019 r. Zamawiajacy opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach o numerze poczatkowym 04.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 17.07.2019 11:10