Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.37.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sporządzenie analizy pn. Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków POPC oraz określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację celów określonych w art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” – sprawa  numer: BA.WZP.26.37.2020

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09/10/2020 r. godz. 13.00  

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 09/10/2020 r. o godz. 13.15 

Uwaga: w dniu 12/10/2020 r. Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postępowania.

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 30.09.2020 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2020 16:21