Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.46.2020

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04/12/2020 r. godz. 11.00   09/12/2020 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 04/12/2020 r. o godz. 11.15 

09/12/2020 r. o godz. 11.15

Uwaga: w dniu 02/12/2020 r. Zamawiający zmienił termin składania ofert i opublikował ogoszenie o zmianie ogłoszenia.

Uwaga: w dniu 03/12/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców.

Uwaga: w dniu 09/12/2020 r. Zamawiający opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 5a i 5b)

Uwaga: w dniu 14/12/2020 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 24.11.2020 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2020 10:59