Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.52.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego, na potrzeby systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji”.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 30/12/2019 r. godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 30/12/2019 r. godz. 10.30

Uwaga: W dniu 12/12/2019 r. Zamawiajacy opublikował zmianę treści SIWZ - pismo BA.WZP.26.52.2019.9 wraz z załącznikiem nr 4 (w wersji PDF i wersji edytowalnej)

Uwaga: W dniu 17/12/2019 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedź na pytanie wykonawcy - pismo BA.WZP.26.52.2019.12

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga: W dniu 30/12/2019 r. Zamawiajacy opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 21.11.2019 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2019 13:27