Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.58.2019

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu,

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25/06/2020 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 25/06/2020 r. godz. 11.30

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Uwaga: w dniu 15/06/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 1) i zmiany SIWZ.

Uwaga: w dniu 18/06/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 2) i zmiany SIWZ.

Uwaga: w dniu 25/06/2020 r. Zamawiajacy opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Uwaga: w dniu 04/08/2020 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uwaga: w dniu 27/11/2020 r. Zamawiajacy opublikował informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 22.05.2020 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2020 16:11