Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.60.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu,

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28/02/2020 r. o godz. 11.00 do dnia 24/02/2020 r. godz. 11.00 .

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu  28/02/2020 r. o godz. 11.30  24/02/2020 r. godz. 11.30

Uwaga: w dniu 13/02/2020 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytanie wykonawców i zmiany SIWZ (zestaw 1, zestaw 2 i zestaw 3) oraz opublikowaał nowy załacznik nr 9 do SIWZ..

Uwaga: w dniu 13/02/2020 r. Zamawiajacy przesunął termin składania i otwarcia ofert i opublikował sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Uwaga: w dniu 14/02/2020 r. Zamawiajacy opuublikował odpowiedzi na pytania wykonawców i zmiany SIWZ (zestaw 4).

Uwaga: w dniu 19/02/2020 r. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 9 do SIWZ.

Uwaga: w dniu 26/02/2020 r. Zamawiajacy opublikował dodatkowe wyjaśnienie treści SIWZ (pismo BA.WZP.26.60.2019.27).

Uwaga: w dniu 27/02/2020 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedź na pytanie (pismo BA.WZP.26.60.2019.28).

Uwaga: w dniu 28/02/2020 r. Zamawiajacy opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Uwaga: w dniu 20/03/2020 r. Zamawiajacy opublikował informację o unieważnieniu postępowania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal znajdującego się na stronie www.uzp.gov.pl w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np.  Oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mariusz Czyżak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 17.01.2020 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2020 15:20