Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.32.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2019 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego” - numer sprawy: BAK.WZP.26.32.2018.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10/09/2018 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 10/09/2018 r. o godz. 10:30

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 10/09/2018 r. zamieścił informacje sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 31.08.2018 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2018 13:49