Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.39.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2018 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego” – numer sprawy BAK.WZP.26.39.2017
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, punkt kancelaryjny (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie: 20/12/2017 r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w Sali konferencyjnej w dniu 20/12/2017 r. o godz. 10:30.
Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.
 

Uwaga: w dniu 20/12/2017 r. Zamawiający zamieścił informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga: w dniu 21/12/2017 r. Zamawiający zamieścił korektę do Informacji sporządzonej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Uwaga: w dniu 22/12/2017 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pap unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 12.12.2017 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2017 14:25