Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.41.2017

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) nalezy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, punkt kancelaryjny (I piętro), w nieprzekracalnym terminie : 02/01/2018 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszaie, ul. Giełdowa 7/9, w Sali konferencyjnej w dniu 02/01/2018 r. o godz. 10:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujace znaczenie ma wersja w formie PDF.

Uwaga! W dniu 02.01.2017 r. Zamawiający zamieścił informacje sporządzone na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga! W dniu 03.01.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 22.12.2017 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2018 14:59