Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.36.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy klatek schodowych w budynku przy ul. Marszałka Jozefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu” – sprawa  numer: BA.WZP.26.36.2019

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-044), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17, pokój nr 509 (Sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30/07/2019 r. godz. 10.00  

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17, w Sali konferencyjnej, w dniu 30/07/2019 r. godz. 10.15 

Uwaga: W dniu 30/07/2019 r. Zamawiajacy opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach o numerze poczatkowym 03.

UWAGA: W dniu 29/08/2019 r. Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

UWAGA: W dniu 19/09/2019 r. Zamawiający opblikował informację o unieważnieniu postępowania.

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 15.07.2019 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019 10:19