Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.45.2019

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10/10/2019 r. do godz. 10:00.  15/10/2019 r. godz. 12.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 10/10/2019 r. o godz. 10:15   15/10/2019 r. godz. 12.15

Uwaga: w dniu 09/10/2019 r. Zamawiajacy opublikował zmiane SIWZ oraz ogloszenie o zmianie ogloszenia. Szczegóły w pliakach o numerach początkowych 3 i 4.

Uwaga: W dniu 15/10/2019 r. Zamawiajacy opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

Uwaga: w dniu 24/10/2019 r. Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w pliku poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 02.10.2019 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2019 15:30