Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.48.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 18 sztuk przełączników zarządzalnych Ethernet”

 

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04/10/2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 04/10/2019 r. o godz. 10:15.

Uwaga: Zamawiajacy w dniu 1/10/2019 r. opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców.

Uwaga: Zamawiajacy w dniu 3/10/2019 r. opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców.

Uwaga: W dniu 04/10/2019 r. Zamawiajacy opublikował informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

Szczegóły w plikach o numerach 5 i 5a

Uwaga: w dniu 07/11/2019 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 26.09.2019 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2019 14:37