Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.11.2020.1

Skarb Państwa - Urzą Komunikacji elektronicznej zaprasza do składania ofert na zakup obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne o masie do 25 kg, za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego Zaproszenia, należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 12:00.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aneta Marchewka-Kuliś
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 16.03.2020 15:10