Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.20.2019.1

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na organizację dwóch jednodniowych konferencji w Warszawie dla interesariuszy projektu pn. Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, wraz z zapewnieniem obsługi wydarzenia.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0035/19 „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT) w 2019 r.” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 

 

Sposób i termin złożenia oferty
1) Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 4 października 2019 r. do godz. 12:00.
2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i dodatkowo pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli uprawnienie do podpisania ofery nie wynika z ww. dokumentów).
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 25.09.2019 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2019 14:00