Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.70.2020.1

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na badanie zgodności strony internetowej www.inteli.uke.gov.pl ze WCAG 2.1 na poziomie AA.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy sporządzić z określeniem składowych wynagrodzenia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:
a) skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub

b) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: oraz do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 14:00.
 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Gładysz
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 22.12.2020 12:05