Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy projektu UKE platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną dostępnej pod adresem: inteli.uke.gov.pl, w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2021.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wskazanym w Zaproszeniu informację dotyczącą wartości zamówienia (całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy) należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

lub

  1. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail: w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godziny 17:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 21.04.2021 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2021 15:15