Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.14.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.14.2021.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wskazanym w Zaproszeniu informację dotyczącą wartości zamówienia należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

lub

  1. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: oraz aleksander.foik@uke.gov.pl w terminie do dnia 18 maja 2021 r. do godziny 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 11.05.2021 10:25