Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.10.2021

Zapytanie ofertowe na Wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądu okresowego i naprawy Elektronicznego Systemu Ewidencji Kluczy (ESEK) zainstalowanego w budynku centrali UKE w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.10.2021.

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

lub

  1. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adresy e-mail: , lub w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godziny 16.00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 23.04.2021 13:00