Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.12.2021

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie badania jakości obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w Centrali UKE oraz w dwóch wybranych Delegaturach UKE metodą Mystery Client (Metodą Tajemniczego Klienta)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.12.2021

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ofertę wraz z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub
  1. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub do 19 maja 2021 r. do godz. 14:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Zamawiający informuje, że odstąpił od wyboru wykonawcy, z uwagi iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 05.05.2021 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2021 14:01