Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2021

Zapytanie ofertowe na Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2021

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć do oferty tabelę rozmiarów. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub
  1. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.ba@uke.gov.pl w terminie do 02.08.2021 r. do godz. 15:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 23.07.2021 11:00